ඔබට අවශ්‍ය ලීටර් 19 පානීය ජල බෝතල් තම නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට මහනුවර, දිගන, පේරාදෙණිය, තලාතුඔයඅමතන්න – 070-3544955 0777-367797 S.M.K.Distributor’s