අද දින අපෙන් ඔබට එලවලු මලු දෙකක් සහන මිලට සූදානම් කොට ඇත.

පලවන මල්ල -: රුපියල් 500

අල 1 Kg, වැටකොළු, මාළු මිරිස්, බන්ඩක්කා, නෝකෝල්, අමු මිරිස්

දෙවන මල්ල -: රුපියල් 500

අල 1 Kg, දඹල, මෑ, වැටකොළු, තක්කාලි, අමු මිරිස්, මාළු මිරිස්

ඔබට අවශ්‍ය එලවලු මල්ල දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න…

0752914300 / 0775967118

බෝකුන්දර, පිලියන්දල, වේරහැර, කටුවාවල, නිවන්තිඩිය, පැලැන්වත්ත, නීලම්මහර අවට පමනි..

බෙදාහැරීම් ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.