රස කැවිලි ඉතා අඩු මිලට ඔබගෙ සිල්ලර වෙළද සැලට ගෙනත් දීමට හැකිය. තොග ගැනුම් කරුවන්ට විශේෂ වට්ටම් – අමතන්න – 075 078 80 42