සියලුම වර්ගවල කුළුබඩු ඇත. නිෂ්පාදන 100% ස්වභාවිකයි. සහතිකයි වර්ණ එකතු කර නොමැත. අංක එකේ ප්‍රමිතිය සහ අපනයන ප්‍රමිතිය තොග පමණක් සැපයිය හැකිය මහනුවර, ගෙලිඔය, ගම්පොල 0773774425

මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, අමු තුනපහ කුඩු, බැදපු තුනපහ කුඩු මස් කරි මසාලා, කුකුල් මස් කරි මසාලා, කුරුමා මසාලා,මාළු කරි, මසාලා, බුරියානි මසාලා, පරිප්පු මසාලා,එළු මස් මසාලා, මිශ්‍ර කුළුබඩු මසාලා, සාම්බාර් මසාලා, සූදුරු කුඩු, සුදු හාල් පිටි, රතු ඉදි ආප්ප පිටි, බැදපු ඉදි ආප්ප පිටි, ආටා පිටි,කඩල පිටි, උම්බලකඩ සම්බෝල්, චිලී පේස්ට්, උදු පිටි යන ආදිය ලබා ගත හැක.