ඔබ කොට්ටාව හා පන්නිපිටිය අවට සිටිනවා නම්, Sierra Rice Products මගින් අවශ්‍ය වියලි ආහාර ( හාල්, පරිප්පු, සෝයා, කරවල, ධාන්‍ය වර්ග, කුලු බඩු ) නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක. මේ පිලිබදව වැඩි විස්තර මෙම අංක වලට ඇමතීමෙන් ලබා ගන්න පුලුවන්. 0713846327, 0717446331, 0714723211