ඉතා උසස්ම තත්වයේ SEAFOOD සාධාරණ මිලකටනිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට අදම අමතන්න.8AM – 5PM දක්වා ඇනවුම් බාරගනු ලැබේ.*බෙදාහැරීම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලත පමණි.( බෙදාහැරීමේ ගාස්තු රු 60 )High Quality Seafood for a reasonable price.Orders are accepted from 8AM – 5PM.*Distribution is only available in Gampaha District.(Delivery Fee Rs 60)Hotline – 076 049 8844