මහනුවර අවට “ලුණු කුඩු සහ ලුණු කැට පැකට් තොග විකිණීමට ඇත මිල 16.50 අමතන්න 075 078 80 42