පානදුර අවටනම් ගෙදරටම ගෙන්වාගෙන කන්නත් පුලුවන්, නැතිනම් ඇවිත් අරන් යන්නත් පුලුවන්. ගෙදර කට්ටිය පුදුම කරවන්න chance එකක්.කතා කරන්න 076-136 92 92 #surfdeckpanadura

Cash | Bank tranfer | Credit card payments accepted.