ඔබට අවශ්‍ය පැලවත්ත නිශ්පාදන ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීම සදහා 0710215162 Whatsapp මගින් සම්භන්ද කර ගැනීමෙන් ඔබට කිරිපිටි, බටර්, අයිස් ක්‍රීම් වැනි කිරි ආස්‍රිත නිශ්පාදන ගෙන්වා ගත හැක. මෙම සේවාව කොළඹ, කලුතර සහ ගම්පහ අවට ප්‍රදේශ වල වෙසෙන ඔබට ලබා ගත හැක.