නවලෝක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන හරහා ඔබට අවශ්‍ය කරන බෙහෙත් වට්ටෝරු නිවසටම ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ඇත. ඔබ ජීවත් වන්නේ බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය, කිරිබත්ගොඩ හා පානදුර අවට නම්, උදේ 8 සිට සවස 5 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන මෙම සේවාවින් ඖෂධ අත්පිට මුදලට නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක. ඔබ කල යුත්තේ ඔබගේ බෙහෙත් වට්ටෝරුව මෙම අංක වලට Whatsapp, Viber හෝ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයට (pmcpharmacy@nawaloka.com, mbmc@nawatagroup.com) එවීමයි. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න, 0774640922, 0716688280 (පානදුර අවට ) ,  0774173322 ( බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය හා කිරිබත්ගොඩ අවට )