සෙනග අතර ගැවසෙන්නේ නැතිව ඔබේ කිරිපිටි ඇනවුම නිවසටම ගෙන්වා ගැනිමට අපවෙත ඔබගේ ඇනවුම whatsapp මගින් එවන්න.

මොරටුව ප්‍රදේශය හා අවට පමණි.

#කිරිපිටි #හොම්ඩිලිවරි #ගෙනවිත්දිම #milk #milkpowder #moratuwa #homedelivery #මොරටුව