මොරටුව ප්‍රදේශයේ ඔබගේ කිරිපිටි ඇනවුම ගෙදරටම ගෙනවිත් දිමට අප සුදානම්.ඔබගේ ඇනවුම සමඟ ඔබගේ ලිපිනය Whatsapp කරන්න.#moratuwa #මොරටුව @මොරටුව @moratuwa