#හයිලන්ඩ් #නැවුම් #එළකිරි අම්පිටිය ප්‍රදේශයේ ඔබ වෙනුවෙන්… 900ml රු.160ත්, 450ml රු.80ත්(කඩේ විකුණුම් මිළ රු90) වැනිලා රසැති කිරි = රු.100ට පැකට්ස් 03යි.(කඩේ මිළ තනි පැකට් 01ක් රු.40) අවශ්‍යතාවයක් ඇති සියලුම දෙනා අමතන්න..0775804939 0767206348 (අංජන) හෙට දින පෙ.ව.10.00න් පසුව හයිලන්ඩ් ආයතනයේ ලොරිය තැන්නේකුඹුර,ගුරුදෙනිය හරහා අම්පිටියට පැමිණ සෙමනේරිය හන්දිය දෙසට ගමන් කරයි…