යක්කල , මිරිස්වත්ත , බ්‍රැන්ඩිය මුල්ල, ගම්පහ අවට කඩිනමින් නිවසටම ගෙන්වාගැනීමට R.F.C.ගම්පහ