🔴ඉතා උසස් තත්වයේ කර්තකොලොම්බන් දවසේ අඹ.

1️⃣Quality Number 1 ✅2️⃣Quality Number 2 ✅

💰අඹ තොග මිල 1Kg Rs 65/=

✅මිල දී ගැනීම් දඹුල්ලේදී කළ හැක.

✅ ඔබගේ ස්ථානයට ගෙනැව්ත් දීමේ පහසුකම්ද ඇත.( Delivery Service Available )

✅ඔබගේ වෙළඳසැලට හෝ අපනයනය සඳහා සුදුසු ගුණාත්මක බවින් යුතු නැව්ම් දවසේ අඹ සහ පලතුරු.

✅ඇණවුම් නොකඩවා ලබා දිය හැක

📞 විශ්වාසයෙන් යුතුව ගුණාත්මක බවින් පිරි නැව්ම් පලතුරු මිල දී ගැනිම සහ වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.

📞 0765 321 755 ( WhatsApp )📧 freshfruitsdambulla@gmail.com