රයිස් එකක් කොත්තුවක් නැතුව වේලෙනවාද..

මෙන්න ඔර්ඩර් කරන්න..