100% කිතුල් පැනි..මාතලේ රත්තොට හා ලග්ගල ප්‍රදේශයන් හි සුලු පරිමානිකව නිෂ්පාදනය කරන්නන්ගෙන් එකතු කොට, වෙනත් කිසිදු දව්‍යක් එකතු නොකරන.එක වරක් රස බලා වෙනස වටහා ගන්න.හොදනම් තව කෙනෙක්ට කියන්න.කඩුවෙල, මලබේ, කොට්කාවත්ත,අංගොඩ, IDH, බත්තරමුල්ල,තලවතුගොඩ,පැලවත්ත,රජගිරිය අවට ගෙදරටම ගෙනල්ලා දෙන්නම්.පහත අංකයට අමතන්න හෝ watsapp කරන්න0777936963