වටලප්පන් හදන්න නැවුම්, පිරිසිදු, සීනි කළවම් නැති කිතුල් හකුරු …..

ඔබේ නිවසටම ගෙනැවිත් දෙනවා 071 4720185

(මාලඹේ, අතුරුගිරිය, බත්තරමුල්ල, කඩුවෙල, නුගේගොඩ, නාවල, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය ඇතුළු ප්‍රදේශ ගණනාවකට අපගේ සේවය)

#kituljaggery #kitul #watalappan #sl #lk #ramazan #festival #රාමසාන් #වටලප්පන් #කිතුල් #කිතුල්හකුරු #කජු #මාලඹේ #කොට්ටාව #මහරගම #අතුරුගිරිය #නුගේගොඩ #sl #cashew #maharagama #nawala #kottawa #battaramulla ##කජු #sl #lk #kaluheenati #organic #cashew #kiriammadane