ආසන වෙන් කරවා ගැනීම 09 වන අඟහරුවාදා උදේ සහ සවස ලබා ගත හැකිය.