මෙම එක් ආහාරයක් දෙදෙනනුකුට ප්‍රමාණවත් වන පරිදි(Two postion) සකසා ඇත.. Dilivery ගාස්තු අය නොකරන බව සලකන්න…

ගම්පහ නගරය, ඉදිගොල්ල,යක්කල, බැලුම්මහර,ඉඹුල්ගොඩ, ඔරුතොට පාර, කිරිදිවිට, උඩුගම්පොළ, ඉහළයාගොඩ,පහලයාගොඩ අවට පමණි… එක් වරකට පලමු orders 50 පමණි….

Order times 9AM – 12AM   3PM – 6PM

Dilivery times 12AM – 3PM   6PM – 9PM