පිළියන්දල, කැස්බෑව අවට Highland නිෂ්පාදන හොයන ඔයාට මෙන්න වටිනා ආරංචියක්.

ඔබට අවශ්‍ය සියලුම Highland නිෂ්පාදන ඔබේ නිවසටම ඇණවුම් කරන්න. කැස්බෑව සහ පිළියන්දල අවට ඇණවුම් බාරගනු ලැබේ.

We deliver any kind of Highland Products to your home within 48 hours in Kesbewa, Piliyandala Area. Make Your Order now.

Whatsapp මඟින් Order කිරීමට ලින්ක් එක Click කරන්න : https://bit.ly/3k3TGVe

Facebook Page : https://www.facebook.com/HighlandMilkProducts/

Call: +9475 370 3637