ඔබට අවශ්‍ය සියලුම හයිලන්ඩ් නිෂ්පාදනයන් VV Online Store වෙතින් ඔබ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැකිය.

තවද , වෙළද පොළෙහි පවතින මිල ගණන් වලටම මෙම නිෂ්පාදන ඔබට ලබා ගත හැකිය.

හයිලන්ඩ් කිරි පිටි 1kg 860/-හයිලන්ඩ් කිරි පිටි 400g 345/-හයිලන්ඩ් නැවුම් කිරි 900ml 185/-බටර් (salted) 420/-බටර් (unsalted) 440/-යෝගට් 01 40/-වැනිලා රසැති කිරි පැකට් 01 40/-

Highland Milk Powder 1kg 860/-Highland Milk Powder 400g 345/-Highland Fresh Milk 900ml 185/-Butter (salted) 420/-Butter (unsalted) 440/-Youghut 01 40/-Vanila flavored Milk Pack 01 40/-

Only for MRP no surcharge Delivery charges applicable.

Whatsapps Number : 077-8594777 / 077-9731811

Just place Your Order Call or SMS Us : 077-9731811 / 077-1127576 / 071-1437701