කටුනායක පැත්තෙ විස්තර හොයපු අය කෝල් කරලා වැඩි විස්තර දැනගන්න 👇