ඉතාමත් විශ්වාසනීය කඩිනම් සේවාවකින් යුතුව මෙන්න කිසිදු භාහිර අමුද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර නොකර ඉතාමත් පිරිසිදුව නිවසේදී ම සකසන ලද ඉතා පිරිසිදු කුලු බඩු.

තොග ගැනුම්කරුවන් සදහා පමනි. වැඩි විස්තර: 0789875380

i කිලෝ එකක මිල දර්ශනය

කුඩු මිරිස් 650/=කෑලි මිරිස් 650/=තුනපහ 650/=ගම්මිරිස් 1000/=