වෙළඳපල අංක 1 Touch ශල්‍ය අත් ආවරණ දැන් අප වෙතින් ලබාගන්න

Powder Free | Nitrile | Disposable

තොග සීමිත බැවින් දැන්ම අමතන්න

*තොග වශයෙන් මිලදී ගැනීමේදී විශේෂ වට්ටම්

Green Mart

071 211 4351

076 735 8522

Market’s Top Brand “Touch” Surgical Disposable Gloves

Powder Free | Nitrile | Disposable

Available Now @ Green Mart

Limited Stocks Available

To Reserve Your Order Call Us Now

*Attractive Discounts For Bulk Orders

Green Mart

071 211 4351

076 735 8522