ගම්පහ මිරිස්වත්ත කඩවත නුගේගොඩ නාවල රාජගිරිය කාර්යාලීය ප්‍රවාහන සේවය AC

ගම්පහ මිරිස්වත්ත බැලුම්මහර කිරිල්ලවල කඩවත (අධිවේගී මාර්ගය හරහා)වැලිවිට SLIITමාලබේතලාහේනකොස්වත්ත විදේශ සේවාමාදිවෙල ජුබිලි කනුවනුගේගොඩOpen universityනාවල රාජගිරිය GMC tours 0777191955