අඩුම මිලට එලවලු මල්ලක් ඔබේ නිවසටමමාලු මි

රිස් 500g = Rs 50.00

මෑ කරල් 500g = Rs 40.00

වට්ටක්කා 1kg = Rs 80.00

වම්බටු 500g = Rs 40.00

තක්කාලි 500g = Rs 40.00

බණ්ඩක්කා 500g = Rs 40.00අ

මු මිරිස් 250g = Rs 50.00

බෝංචි 500g = Rs 65.00

කැරට් 500g = Rs 65.00

බීට් 500g = Rs 50.00

පතෝල 500 g = Rs 30.00

ගෝවා 500g = Rs 50.00

තලන බටු 500g = Rs 30.00

නෝකෝල් 500 g = Rs 40.00

රාබු 500 g = Rs 40.00

ලීක්ස් 500 g = Rs 70.00

වැටකොලු 500g = Rs 40.00

කරවිල 500 g = Rs 30.00

කෙසෙල් 1kg = Rs 50.00

කොමඩු 1kg = Rs 50.00

ගස්ලබු 1kg = Rs 50.00

එකතුව = Rs 1000.00

වැඩි විස්තර සදහා පහත දුරකතන අංක වලට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න

0719297157

0772138895

සැ:යු:– වෙලදපල තුල අඩුම මිලට අපි ඔබට එලවලු හා පලතුරු ලබා දෙන අතර මෙම මිල ගනන් දෛනිකව වෙනස් වේ.