ඔබට අවශ්‍ය නැවුම් කිරි,යෝගට් හා චීස් ඔබේ නිවසටම ගෙනැවිත් දෙනු ලැබේ.(අවම රු,3000/=ඇනවුම් හා ඉට වැඩි ඇනවුම් සදහා පමණී).සියලු අයකිරිම් සාමාන්‍ය සදහන් මිළ යටතේ අළෙවි කරනු ලැබේ.අතිරේක මුදලක් නොමැත.ප්‍රවාහනය සඳහා අයකිරීම රුපියල් 250/=ක මුදලක් පමණී.ඔබගේ ඇනවුම පහත අංකයට කතා කර ලබාදෙන්න. 0771397987.Fresh Milk (Full Cream) – 1L – Rs.240.00Fresh Milk (Non Fat) – 1L – Rs.250.00Vanila Flavor Milk – 1L – Rs.250.00Chocolate Flavor Milk – 1L – Rs.250.00Vanila Milk Packet – Rs.50.00Chocolate Milk Packet – Rs.50.00Yought (Normal) – 1 – Rs.40.00Cheese – 8 Wedge Pack – Rs.300.00