තොග වශයෙන් විකිණීමට ඇත.. අනුරාධපුරගෙඩි 4000 වැඩිය තියනවා නියමෙට පැහිලා තියෙන්නේ පොටෝ වල තියෙන්නේ ගහේම ඉදිච්චා…. 0782682822