බියගමඇම්බුන් 50KGකුයි 1kg=200/=අන්නාසි 50කුයි ඇත. 1kg=120/=බියගම අවට ප්‍රවාහනය කර දිය හැක.තොගයම ගැනීමේදී මිල වෙනස් වේ.