ශ්‍රී ලංකාවේ යන්ත්‍රානුසාරයෙන් නිශ්පාදිත, උසස්ම තාක්ෂණයෙන් නිපැයූ filter layers 3කින් සමන්විත, nose පෑඩය මත කම්බියක ආධාරයෙන් තම තමන්ගේ මුහුණට සවි වන ආකාරයෙන් සකස් කිරීමෙන් ෆිල්ටරය තුලින් පමණක් වාතය ආශ්වාසය කිරීමේ හැකියාව ලබා දී ඇති මුහුණු ආවරණය (Face Masks) ඔබගේ නිවසට ලබා ගැනීමට අමතන්න 0772317474