(නිවසටම ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ..) බටුවන්දර, මාකන්දන, මඩපාත. අවට එළවලු, සහල්,පොල්, බිත්තර,සීනි,ලූනු, ඇතුලු වියලි ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය අය අමතන්න. 0719100795, 0701871270 (තොග වශයෙන් නොවන බව කාරුණිකව සලකන්න) පොලිස් අවසරය ඇත්තේ සීමිත ප්‍රදේශ කීපයකට පමණයි. එම නිසා ඉහත ඳහන් ප්‍රදේශ වලින් පමනක් ඇමතීමට කාරුණික වන්න. (Transport free)ප්‍රවාහනය නොමිලේ.