රජයේ අනුමත කොන්දේසි වලට අනුකූලව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ඔබට අවශ්‍ය සියලුම මස් වර්ග සහ බිත්තර පහසු මිලට නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට අමතන්න.

0771678967

Free delivery 🚚

Sk meat package එකට අමතරව chicken parts,බිත්තර , sausages යන ද්‍රවය ලබා ගත හැක.