ඔබට අවශ්‍ය නැවුම් කිරි,යෝගට් හා චීස් ඔබේ නිවසටම ගෙනැවිත් දෙනු ලැබේ.

(අවම රු,3000/=ඇනවුම් හා ඉට වැඩි ඇනවුම් සදහා පමණී).

සියලු අයකිරිම් සාමාන්‍ය සදහන් මිළ යටතේ අළෙවි කරනු ලැබේ.අතිරේක මුදලක් නොමැත.ප්‍රවාහනය සඳහා අයකිරීම රුපියල් 250/=ක මුදලක් පමණී.

ඔබගේ ඇනවුම පහත අංකයට කතා කර ලබාදෙන්න. 0771397987.

Fresh Milk (Full Cream) – 1L – Rs.240.00Fresh Milk (Non Fat) – 1L – Rs.250.00Vanila Flavor Milk – 1L – Rs.250.00Chocolate Flavor Milk – 1L – Rs.250.00Faluda Flavor Milk – 1 L -Rs.250.00Ice Coffee – 1 L -Rs.300.00Vanila Milk Packet – Rs.50.00Chocolate Milk Packet – Rs.50.00Yought (Normal) – Rs.40.00Yought (Normal) – 450g – Rs.180.00Curd – 450g – Rs.170.00Cheese – 8 Wedge Pack – Rs.300.00Butter – 200g – Rs.450.00