කොම්පෝස්ට් ක්‍රිලෝ 10 ගෝනි 10 ක් සහ පෝච්චි පොඩි ප්‍ර මාණයක් තියෙනවා.කඩුවෙලට ආසන්නම ඕන අය කියන්න