කොම්පොස්ට් පොහොර , කොහු බත් ඇතුලු කාබනික පොහොර විකිනීමට ඇත. ගන්නොරුව. 0772144327 බෙදා හැරීම කඩුගන්නව,පේරදෙනිය,මහනුවර අවට 5kg 100.00, 10kg 200.00. Delivery free pls call