ලිනෝලා ස්වභාවික සූදු පොල් තෙල් ඔබට පුළුවන් නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට ..මේ සඳහා ප්‍රවාහන ගාස්තු අය නොකෙරේ !

පොල් තෙල් ලබා ගැනීමදි මුදල් ගෙවීම ප්‍රමාණවත් වේ

!07777 37913

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුල පමණි