100% ශ්‍රී ලංකා කජු …. for delivery: 0717562299මිල අඩුකර ඇත….(price reduced)

උයන කජු ….Cooking cashew (full nuts) Rs. 1950/- 01kgRs. 980/- 500g

පිලිස්සු කජු … Burnt cashew (full nuts)Rs. 2350/- 01kgRs. 1180/- 500g