පියලි අවන් කජු දේශීයRs. 1900 per kgනාරාහේන්පිට

කිලෝ 5ට වැඩි ඇනවුම් කොලඹ අවට නිවසටම ගෙන්වා දෙනව10 kg වැඩි නම් විශේෂ මිල අඩු කිරීම්

0710501773