දහම්දි කජු නිශ්පාදනසිල්ලර සහ තොග වෙළෙන්දන් සදහානව තොග මිල දර්ශකය 5kg full nut pack 11000/=1kg full nut pack 2200/=5kg broken 9500/=1kg broken 1900/=( special for cakes) 1kg half nut 2200/=Watts app කරන්න 0704375316ලංකාව පුරා home Delivery පහසුකම් ඇත(dilivery වලට අමතරව 330 අය කෙරේ)කිලෝ 100 ට වැඩි ඇණවුම් සදහා free dilivery