සියලු කජු අව්ස්‍යතවයන්සදහ අමතන්න 071 7940693

1kg ක මිල පහත සදහන්වේ.

ඩෙවල් කජු =2300.00

පුච්චපු කජුමද =2300.00

අවන් කජු =2100.00

කජු පියලි =1900.00

කජු කැබලි =1600.00 — at ලංකා ගස් කජු Ceylon cashew nut.