ඩෙවල් කජු

1kg – 2300/=500g – 1200/=

පුචිචපු කජු

1kg – 2400/=500g – 1300/=

100% ශ්‍රී ලාංකික/උසස් තත්ත්වයේ/අලුත්ම කජු මද.මිනුවන්ගොඩ / ගමිපහ අවට – ප්‍රවාහනය නොමිලේ.

076 8854867 / 077 4815284