දහම්දි කජු නිශ්පාදන(Dahamdi Cashew Products) සිල්ලර සහ තොග වෙළෙන්දන් සදහානව තොග මිල දර්ශකය.

5kg full nut pack 11000/=(oven roasted) 1kg full nut pack 2200/= (oven roasted) 5kg broken 9500/= (oven roasted) 1kg broken 1900/=( special for cakes) 1kg half nut 2200/=(oven roasted)

5 kg deviled chili salted full nut 14000/=(for weddings&parties) 1 kg deviled chili salted full nut 2800/=(for weddings&parties)

Cooking cashew split 2100/=

ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය, නම, දුරකතන අංක දෙකක්, පදිංචි ලිපිනය Watts app මගින් හෝ face book හරහා inbox කරන්න **0704375316**

දින දෙකක් තුළ ලංකාව පුරා home Delivery පහසුකම් ඇත(1kg dilivery වලට අමතරවරු 250 අය කෙරේ වැඩි වන කිලෝ 1 ට රු 50 පමණි.)කිලෝ 10 ට වැඩි ඇණවුම් සදහා සම්පූර්ණ dilivery ගාස්තුව රු 300 පමණි.එක් දින සුවිශේෂී Speed Delivery සේවාවක්ද අප සතුව ඇත.

ඉතාම ඉහළ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම සහ ඉහළ ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතුව අප නිශ්පාදන ඔබ වෙත පැමිනෙන බව ගෞරවාන්විත පාරිභෝගික ඔබ වෙත දන්වා සිටි.