මෙවන් අසීරු මොහොතක ඔබගේ පවුලේ අයත් සමග ඔබ නිවසටම වී සිටින්න. ඔබට අවශ්‍ය සියලුම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ අපි ඔබ ලගටම ආරක්ෂා සහිතවම ගෙනැවිත් දෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය දේ අපට කියන්න.

0701666555 – Viber / Call

පහත Link එක මගින්ද ඔබගේ භාණ්ඩ ඇනවුම් කල හැක.

https://forms.gle/aqaEW6qeD6g4NKNa7

භාග්‍යා සුපර් සෙන්ටර්යන්තම්පලාව, කුරුණෑගල.

*කුරුණෑගල සිට කිමි 5ක් ඇතුලත අපගේ සේවාව සපයනු ලැබේ.