අවිස්සාවේල්ල/ පන්නල / කුලියාපිටිය නිකවැරටිය හරහා පුත්තලමට අලි⁣පේර ලොඩ් එකක් එනවා තොග ගැනුම් කරුවන් පමනක් විමසන්න0704884713